foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


...
...
...

กลยุทธ์โรงเรียน

             1. จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านดนตรีและมีความเป็นเลิศด้านดนตรี
            
2 https://ed-oesterreic.... https://pharmaciei...nance. จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล
             3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
             4. จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบคุณภาพ และการมีส่วนร่วม
             5. จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพได้มาตรฐานการปฏิบัติงาน
            
6. จัดโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นศูนย์บ่มเพาะทางด้านดนตรี

 


โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

99 ม.16 ถ.วิภาวดีรังสิต ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130