หน้าแรก

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

ดูข่าวทั้งหมดที่นี่

ข่าวกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมดที่นี่

ดาวน์โหลด

สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง

ด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจบูรณาการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศการศึกษาเพื่อการพัฒนา

MOE Safety Center

ระบบ MOE Safety Center เป็นระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยใช้หลัก Digital Based Management

OBEC Content Center

OBEC Content Center โปรแกรมให้บริการเผยแพร่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์แก่นักเรียน ครู ศึกษานิเทศ และบุคลากรทางการศึกษา

SGS (Secondary Grading System)

โปรแกรม SGS (Secondary Grading System) ระบบการประเมินผลการเรียนรูปแบบใหม่. ของโรงเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

Data Management Center : DMC

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ที่มีตัวตนในโรงเรียนจริง สพฐ.

B-OBEC

ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ระบบจัดเก็บข้อมูลออนไลน์พื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

PISA

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA เป็นระบบสารสนเทศที่เผยแพร่ข้อสอบที่ OECD อนุญาตให้เผยแพร่ และข้อสอบที่พัฒนาโดย สสวท.

EMIS

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS)

E-BUDET

โปรแกรม e-Budget Web Application บริหารงบประมาณแบบ. ออนไลน์ สำหรับการบริหารงบประมาณของ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด

Q&A

Facebook สพม. ปทุมธานี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 99 หมู่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

matthayomsangkeet@sangkeet.ac.th
02-532-0571
Message us