ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 16 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทร 02-532-0571 โทรสาร 02-532-0569  website https://www.sangkeet.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา

โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์การดนตรีส่งเสริมทักษะและความเป็นเลิศทางดนตรีของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ที่สามารถยึดเป็นอาชีพได้ รวมทั้งเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานสากล และเป็นต้นแบบของการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรีที่ได้มาตรฐานสากล กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2536 โดยเปิดสอนหลักสูตรที่เน้นด้านดนตรีโดยเฉพาะขึ้น พร้อมทั้งจัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล

Message us