เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์

วิสัยทัศน์พันธกิจอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

คำขวัญ เป็นเลิศดนตรี มีวินัย ใฝ่การเรียน

ปรัชญาโรงเรียน รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

คติพจน์ วิริเยน ทุกขมจฺ เจติ “บุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร”

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา มีศักยภาพด้านดนตรี

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา มีศักยภาพด้านดนตรี

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา

โรงเรียนสร้างสรรค์นวัตกร เพื่อความเป็นเลิศทางดนตรี ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีคุณธรรม นำวิชาการ บนพื้นฐานความเป็นไทย สู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพและความเป็นเลิศด้านดนตรีและวิชาการ

2. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นพลเมืองไทยและความเป็นพลโลกด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพและมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

4. เป็นศูนย์การจัดการเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านดนตรี

5. พัฒนาระบบบริหารด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากลแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีศักยภาพความเป็นเลิศด้านดนตรีและวิชาการ

2. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรมและทักษะในศตวรรษที่ 21

3. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. หลักสูตรสถานศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทางด้านดนตรีวิชาการ ทักษะชีวิตและอาชีพตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย

5. ครูมีสมรรถนะ จรรยาบรรณวิชาชีพ มาตรฐานทางวิชาชีพ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและทักษะในการใช้เทคโนโลยี

6. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นศูนย์การจัดการเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านดนตรี

7. โรงเรียนจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล

8. การจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

1. พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้นำเยาวชนนวัตกรทางดนตรี

3. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมทางด้านวิชาการ ดนตรี ทักษะในศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิตและอาชีพ

5. สนับสนุนและส่งเสริมครูให้มีสมรรถนะ จรรยาบรรณวิชาชีพ มาตรฐานทางวิชาชีพ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและทักษะในการใช้เทคโนโลยี

6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเป็นศูนย์การจัดการเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านดนตรี

7. สร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล

8. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

9. เสริมสร้างเครือข่ายพลังบวกในการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)

1. โครงการยกระดับสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

2. โครงการส่งเสริมผู้นำเยาวชนนวัตกรทางดนตรี

3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการบูรณาการ

5. โครงการส่งเสริมสมรรถนะครู และบุคลากรสู่นวัตกรรม

6. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยี

7. โครงการพัฒนาศูนย์การจัดการเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านดนตรี

8. โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ

9. โครงการบริหารจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

10. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

11. โครงการสานสัมพันธ์พลังบวกสู่ชุมชน

แผนงานประจำ

  1. งานจัดซื้อหนังสือเรียน
  2. งานสรรหาอัตรากำลังและงานบุคคล
  3. งานจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
  4. งานสวัสดิการ
  5. งานสาธารณูปโภค
  6. งานโภชนาการ
  7. งานยานพาหนะ
  8. งานเงินเดือน
  9. งานธุรการและสารบรรณ
Message us