กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธนรัฐ อยู่สุขเจริญ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายวิเศษฐ์ สายดนตรี
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายธราพงศ์ พรหมแจ้ง
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุชาดา พลสูงเนิน
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายขจรศิษฏ์ ชุมพร
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายศักดิพจน์ วุฒิหทัยโชติ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายธงชัย ตาพาลี
ครู

นายอนุกูล แว่นประโคน
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวเขมนิจ รัตนเดชาภิวัฒน์
ครู
นายกิตติ์นิพิฐ กรวรรณ์ดี
ครู

นายปิติ ขาวปลื้ม
ครู

นายวรชน รัตนมาลี
ครูอัตราจ้าง
นายศรัณยู ปรีชา
ครูอัตราจ้าง
นายมนตรี ชัยศิริ
ครูอัตราจ้าง

นายรัฐพล จันทร
ครูอัตราจ้าง
นายโกวิท ยิ่งเกียรติคุณ
ครูอัตราจ้าง
นายฐิติ รอสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง

นายภาณุวัฒน์ รัตนชัยฤกษ์ดี
ครูอัตราจ้าง
นางสาวโสมรพี คมคาย
ครูอัตราจ้าง
Message us