คณะผู้บริหาร

นายวรพัทธ์ การุญจิรทรัพย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
02-5320571

นางสาวณัฏฐพัชร์ เพิ่มกสิกรรม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางกรรณิการ์ คุรุอังกูร
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางกุสุมา คงสืบชาติ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นางวิราพัทธ์ ชูเชิด
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
นายอนุกูล แว่นประโคน
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
Message us