กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายพิชานน โกฏแสง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายนาเรศ สว่างดาว
ครูผู้ช่วย
นางสาวสิริวรรณ ธนพัฒน์พัลลภ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวณัฐวดี ศรีลำ
ครูอัตราจ้าง
Message us