กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปิยานุช สะอาดสุด
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายนภดล แย้มวงศ์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวเจนจิรา กวงขุนทด
ครูอัตราจ้าง
Message us