กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเบญจพร รอดแก้ว
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางเนาวรัตน์ ถวายทรัพย์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพัชรินทร์ นวดข้าว
ครู
นางสาวจิราวดี หนูวาส
ครูผู้ช่วย

นายชนาธิป เกษกิจ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวพรรณธิดา อ่อนท้าว
ครูอัตราจ้าง
Message us