แสดงดนตรีวันเด็กแห่งชาติ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

ดร.รัตนวดี โมรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรูศิลปะ – ดนตรี นำนักเรียนแสดงดนตรีในงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

Message us