โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

16 – 17 กุมภาพันธ์ 2566

     ดร.รัตนวดี โมรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นางสาวณัฏฐพัชร์ เพิ่มกสิกรรม รองผู้อำนวยการ และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนวัดบางกุฏีทอง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
Message us