โครงการเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ

17 กุมภาพันธ์ 2566

     ดร.รัตนวดี  โมรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นางสาวณัฏฐพัชร์  เพิ่มกสิกรรม รองผู้อำนวยการ นายอนุกูล แว่นประโคน ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวณัชปภา  มีณรงค์ นางสาวพัชรินทร์ นวดข้าว และนายชนาธิป เกษกิจ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
Message us