กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (O6)

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗

พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕

พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖

พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒

Message us