ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน

    อาณาเขตของโรงเรียน

ทิศเหนือ ติดศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง

ทิศตะวันออก ติดถนนวิภาวดีรังสิต

ทิศตะวันตก ติดหมู่บ้านจัดสรร

ทิศใต้ ติดกองพัสดุอุปกรณ์การศึกษา กศน.

Message us