แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ห้องสมุดมีขนาด 226.8 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด ประมาณ 10,000 เล่ม กระบวนการสืบค้นส่วนใหญ่นักเรียนจะสืบค้นด้วยระบบเทคโนโลยี

2. ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ห้อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ห้อง

ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 5 ห้อง

ห้องปฏิบัติการทางดนตรีไทย จำนวน 4 ห้อง

ห้องปฏิบัติการทางดนตรีสากล จำนวน 5 ห้อง

ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ จำนวน 1 ห้อง

ห้องปฏิบัติการขับร้องประสานเสียง จำนวน 1 ห้อง

3. คอมพิวเตอร์

3.1 ใช้เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 241 เครื่อง

3.2 ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 135 เครื่อง

3.3 ใช้เพื่อการบริหารจัดการ จำนวน 71 เครื่อง

4. มีการเชิญปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านวิชาการสามัญและด้านดนตรี ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาจำนวนหนึ่ง

Message us