ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีพัฒนาการศึกษา

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ในพุทธศักราช 2567 ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีพัฒนาการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2.เพื่อปรับปรุงอาคาร / สถานที่ ภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567

Message us